Fout
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Notulen ALV 2018

(concept)NOTULEN Algemene Ledenvergadering ATVD 22 januari 2018

1. Opening
De voorzitter (Vz) opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter licht kort toe waarom de ALV is verschoven naar januari. Dit heeft te maken met het onderbrengen van de administratie bij administratiekantoor Batist. Naar de toekomst toe ziet het ernaar uit dat de ALV de komende jaren gehouden wordt in januari.
De presentielijst werd door 47 leden getekend, dat is voldoende om de vergadering rechtsgeldig te laten zijn.

2. Mededelingen
De Vz geeft inzicht over waar de leden van ATVD vandaan komen. 75% komt uit Diemen, 20% komt uit Amsterdam, 4% uit Duivendrecht en 1% overig.
De competitie is uitstekend verlopen. Het is voor de competitieleider een hele klus om alles goed in te delen. Zeker de zaterdag zit aan de maximale bezetting.
De tennislessen zijn zeer in trek. Dit jaar hebben zich ruim 200 leden ingeschreven voor de voorjaarscompetitie in 33 teams.
De automatische incasso is succesvol verlopen.
Het 100% pinnen is goed verlopen. Dit zorgt voor meer veiligheid bij de vrijwilligers en zorgt voor een snellere boeking.
De banen zijn inmiddels perfect. We krijgen geregeld complementen van onze tegenstanders in de competitie. Een compliment hiervoor gaat uit naar de park commissie en onze groundsman.
We krijgen dit jaar een nieuw type afhangbord. Dit komt door het vernieuwen bij de KNLTB van de ICT.
We beginnen dit jaar met een actieve ladder. De leden kunnen hiervoor inschrijven. Zij kunnen een APP downloaden en dan krijgen zij 1 x in de 2 weken een wedstrijd voorgesteld.

3. Notulen ALV van 12 december 2016.
Pt 13 op pagina 4 bij de kascommissie: José Kronenberg moet zijn Josje Kronenberg. Josje is geen 2e reserve maar 1e reserve.

4. Ingekomen stukken
Afmeldingen in willekeurige volgorde: Marjan van Rijn, Eef Hendrikse, Ans Ketelaar, Jeanette Piet, Ko Oostenrijk, Piet Hein Breedveld, H.G. Mulder, Jacques Groen, Leo de Bray, Marcel Schilders, Peter Stuifzand, Douw de Boer, Gerda de Boer-Swagers, Sylvia Sierhuis, Guus Pappot, Harm Brandsma, Ellen van Oosterhout, Ivo de Lijster.

5. Financieel verslag penningmeester
Het verslag heeft op de website gestaan en is meegestuurd met de stukken voor de ALV. De penningmeester licht het verslag kort toe. Het goede nieuws is dat er afgelopen jaar een toename is geweest van leden. Dit heeft mede gezorgd voor een positief resultaat van € 14.000,-

6. Verslag kascommissie
De secretaris leest het verslag voor.
De commissie (Elske van Pienbroek en Marian Vijn) constateert dat er geen onregelmatigheden zijn gesignaleerd en dat de administratie een getrouwe weergave is van de financiële situatie bij A.T.V.D. Zij geeft geen adviezen. Zij stelt de leden voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Applaus.

7. Samenstelling Bestuur
De voorzitter stelt Peter Ridder (Vz barcommissie) voor als nieuw bestuurslid. Peter heeft de afgelopen maanden al naar volle tevredenheid meegedraaid.
De Vz geeft aan dat hij volgens schema moet aftreden. Hij stelt zich herkiesbaar en vraagt de vergadering of zij hem een nieuwe termijn gunnen. Zijn herverkiezing wordt onder luid applaus aangenomen..
De Vz geeft aan dat de termijn van de Vz TC (Leon) volgend jaar afloopt en dat deze heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. De Vz geeft aan dat wij als bestuur een opvolger zoeken voor de VZ TC die aan zijn laatste seizoen begint. Hij roept vrijwilligers op voor deze functie  zich te melden bij het bestuur.

8. Benoeming ATVD’er van het jaar.
Dit jaar is de keus gevallen op Ingrid Floor. Ingrid is al jaren onze stille kracht op de achtergrond die netjes en consciëntieus zich bezig houdt met de ledenadministratie. Ingrid is verguld met de uitverkiezing. Namens het bestuur overhandigt de Vz haar een bos bloemen en een fles wijn.

Pauze (wordt overgeslagen op verzoek aanwezigen)

9. Begroting 2018 en vaststellen contributies 2018.
De penningmeester  licht de begroting voor 2018 toe. Hij geeft aan dat het bestuur er niet aan ontkomt om de prijzen te verhogen. Gezien de goede financiële situatie kan de stijging van de contributie en lesgelden beperkt worden gehouden.
De prijzen in de kantine zullen alleen stijgen als de inkoopprijs stijgt.

Voorstel van het bestuur:
- De contributie wordt met 3%verhoogd.
- De lesgelden worden van € 43,50 naar € 44,50 verhoogd

De penningmeester vraagt een akkoord op de voorgestelde begroting 2018.
De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2018 en de voorgestelde verhogingen.

10. Voorstellen en mededelingen van het bestuur

1. Toernooi- en evenementenkalender 2018.
Toelichting van Leon Ellermeijer.
Leon geeft aan dat er mogelijk gezocht moet worden naar een andere datum voor de clubkampioenschappen. Dit omdat in de betreffende week de scholen in Diemen een week vrij zijn. Dit kan een negatief effect hebben op het aantal deelnemers.
Er zijn geen vragen.
                                                          
2. Led verlichting: het bestuur verzoekt de leden om een budget van € 80.000,-
Nico licht e.e.a. toe. Hij vertelt dat wij de huidige lichtinstallatie hebben laten meten. Het blijkt dat er in de huidige situatie gemiddeld 150 lux op de baan wordt gemeten. De KNLTB stelt als ondergrens een eis 300 lux. Daarnaast zijn de lichtmasten gemeten op sterkte. Dit omdat de led lichtbakken zwaarder zijn dan de huidige lichtbakken. De led werkgroep heeft zich als doel gesteld om over alle banen gelijkmatig licht te creëren. Wij hebben 3 offertes opgevraagd. De bedrijven die deze hebben aangeleverd zijn: Aerolux, Oostendorp en Sport Technologies. Na alles goed bestudeerd te hebben denken we de beste keuze te maken met Sport Technologies. Zij hebben aangegeven voor een gelijkmatig lichtplan te kunnen zorgen over alle banen. Zij hebben een systeem waarbij de 2 of 3 lichtunits in de bak onafhankelijk van elkaar kunnen worden gedraaid. Hierdoor kan de baan op alle plekken van goed licht worden voorzien.
Ruud Minnema vertelt dat we op dit moment bezig zijn met de subsidie aanvraag in het kader van de 1/3 regeling. De kans is groot dat dit slaagt.
Vraag van Jan Oosterbaan: Wat is de besparing in stroomkosten per jaar?
Antwoord Nico: Het scheelt ongeveer 20 a 30%.
Vraag Rafik: Geeft meer licht geen grotere kans op klachten van omwonenden?
Antwoord Ruud: Led verlichting geeft minder strooilicht. Als we geen masten bij plaatsen kunnen we volstaan met een melding.
Vraag van Henk v.d. Weert: Is het niet verstandig om zonnepanelen op het dak te zetten.
Antwoord Nico: De belasting van het dak is een zorg. Dit zou eerst gemeten moeten worden. Onze prioriteit ligt op dit moment op beter licht.
Vraag Rene Disseldorp: Waarom gaan jullie voor 400 lux als 300 lux voldoende is.
Antwoord Ruud: We willen voor het beste gaan en niet de kans lopen dat de leden na 1 jaar alweer het idee hebben dat we er weinig mee zijn opgeschoten. De meerkosten t.o.v. 300 lux zijn gering.
De Vz vraagt de leden mandaat voor € 80.000,- De leden stemmen voor. De Vz geeft aan dat het niet mogelijk is om de nieuwe lichtinstallatie al bij het begin van het seizoen gereed te hebben. Enerzijds door de wachttijd bij de leverancier, anderzijds door de aanvraag van subsidies.

3. Huishoudelijk reglement
De verschillen tussen het bestaande reglement en het nieuwe reglement zijn in een overzicht gezet en dit overzicht heeft op de site gestaan en is meegestuurd bij de stukken. De schriftelijke feedback van Harm Brandsma is verwerkt. Zijn hier verder nog vragen over? Er zijn geen vragen en de voorgestelde wijzigingen worden goedgekeurd.

4. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe 1e reserve voor de kascommissie.
De Vz licht de ontstane situatie toe en vraagt of er onder de aanwezigen iemand is die 1e reserve wil zijn voor de kascommissie. Henk v.d. weert stelt zich beschikbaar. Waarvoor onze dank.

11. Bezetting commissies
De Vz gaat specifiek in op het werk van de communicatie commissie. Hij geeft aan welke kanalen de commissie gebruikt om de leden te informeren. Er komt een KNLTB Club App. Het is belangrijk dat er in de communicatie commissie mensen bijkomen die technische kennis hebben van de diverse platforms. Als mensen denken een bijdrage te kunnen leveren aub melden bij Julia Groenewold.

Technische commissie
Leon Ellermeijer, Jolanda Bruinsma, Harm Brandsma(coördinator tennisleraren)

Jeugdcommissie:
Paola Mioch, Erik Kempes

Kascommissie:
Elske van Pienbroek en Josje Kronenberg
Aftredend: Elske van Pienbroek

Financiële commissie:
Ad Riemslag, Annemieke Heijne
Aftredend: Kees Elbers, Johan Jägers
Toetredend:  Annemieke Heijne

Barcommissie:
Arie van Os, Anko Dings, Chris Stokkart, Peter Ridder, Ellen van Oosterhout
Aftredend: Jolanda Bruinsma
Toetredend: Marcella Droog, Marian Vijn, Ellen van Oosterhout (ondersteunend Julia Groenewold)

Sponsorcommissie:
Johan Jagers, Ivo de Lijster
Aantredend: Ivo de Lijster

Communicatiecommissie:
Julia Groenewold, Leon Ellermeijer, Rafik El Bou Messaoudi
Aftredend: Johan Jägers

Evenementencommissie
Angela Roos Hegers
Aftredend: Angela Zakrezewski

Open toernooicommissie
Leon Ellermeijer, Janneke Schippers, Ivo de Lijster, Thijs Delisse
Aftredend: Peter Stuifzand, Gerry van Walsem, Nick Verhagen, Michael Boot

Parkcommissie:
Dick vd Berg, Chris Koster. Nico Droog, Ben Nieuwenhuis, Ruud de Boer (assistentie wordt verleend door Guus Pappot, Joop Blom, Age Anema)
Aantredend: Ruud de Boer

Commissie G-tennis:
Kees Verhoeven, Susan vd Hilst, Nel van Deudekom, Marianne de Boer, Antoinette Verboon, Ron oosterman, Frank Overgoor, Jaques Groen
Aantredend: Ron Oosterman, Jacques Groen

Clubkampioenschappen commissie
Martine v.d. Linde
Aftredend: Janneke Schippers

De aftredende leden worden door de Vz bedankt voor hun inzet en krijgen een fles wijn.

12. Kandidaatstelling 1e reserve kascommissie
Henk v.d. Weert heeft zich tijdens het behandelen van punt 10.4 aangemeld. Er zijn geen tegen kandidaten.

13. Jubilarissen ATVD.
25 jaar lid zijn:
Piet Hein Breedveld, Marcella Droog, Nico Droog, Cees Elbers, j. de Graaf.

40 jaar lid zijn:
Jan Bosveld, Eki van Koeverden, Jan Oosterbaan

50 jaar lid zijn:
Elly Bloksma-Huizinga, Annemieke Heijne

De aanwezige jubilarissen worden genoemd en krijgen een Elzas bon.

15. Rondvraag
Mari Lou Ruhe: Is er eigenlijk nog een Jc.
Antwoord: Jawel die bestaat uit Paula Mioch en Erik Kempes.
Marianne de Boer: Als wij met G-tennis tegen onze tegenstanders spelen valt op dat de spelers allemaal een zelfde polo shirt hebben terwijl het bij ons een allergaartje is. Is er budget om ons team ook met gelijke polo’s uit te rusten.
Antwoord: Het lijkt de penningmeester een goed idee om dit in de algemene budget ronde mee te nemen. Laten we hiervoor om tafel gaan zitten.
Michael Boot: Ik word op school regelmatig aangesproken hoe men zich als nieuw lid moet inschrijven bij ATVD. Is het mogelijk om hiervoor een duidelijke handleiding op de site te zetten?
Antwoord: Leon vind de site goed gestructureerd. Is bereid om hier nog eens naar te kijken. Bij het inschrijven voor de tennisles staat naar zijn idee een duidelijke uitleg.
Michael Boot: Ik heb mensen in mijn kennissenkring die best willen participeren in de Jc.
Antwoord: Ad hoort graag de namen.
Michael Boot: Is het niet mogelijk om nieuwe leden die later instappen een pakket aan te bieden met een aantal tennislessen.
Antwoord: Er is enige ruimte in het lesschema maar niet teveel. Je zit met het opvullen van de uren van de leraren je kunt daar niet te grote gaten in laten vallen.
Annemieke Heijne: Zou het een idee zijn om een nieuw lid te laten begeleiden door iemand die al langer lid is. Buddy systeem.
Antwoord: Dit is zeker het proberen waard.
Johan Jägers: Is het mogelijk om hekken te plaatsen tussen de banen 1 en 2 en 3 en 4 zodat er minder ballen over en weer gaan.
Antwoord: de ruimte tussen de banen is te klein. Hierdoor mag er op last van de KNLTB geen hek geplaatst worden tussen de banen dit is te gevaarlijk. Ook een gesuggereerd laag hek biedt geen uitkomst en stuit op dezelfde problemen.
Johan Jägers: zou er dan wel een net tussen de banen kunnen net zoals in een hal.
Antwoord: hier kan over nagedacht worden en wordt niet direct uitgesloten. Wel is het van belang om de kosten hiervoor inzichtelijk te krijgen.
Marian Vijn: Er zijn veel mensen uit de OTC gestapt houden we nog wel iemand over?
Antwoord: we hebben nu nog 4 leden (harde kern). Voor de toernooi week zelf wordt dit aangevuld met tafeldiensten.

16. Sluiting.
De vergadering wordt gesloten om 21. 30 uur.

Wilco van der Pol
Secretaris ATVD

 Hoofdsponsor


 

 Subsponsors