Fout
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Notulen ALV 2015

NOTULEN Algemene Ledenvergadering ATVD 14 december 2015

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De presentielijst werd door 47 leden getekend, dat is voldoende om de vergadering rechtsgeldig te laten zijn.
De voorzitter stelt voor om even in gedachten te zijn bij de leden die het moeilijk hebben.

2. Mededelingen

Geen

3. Notulen ALV van 8 december 2014.

In de notulen staat dat het Huishoudelijk Reglement in 2015 zal worden herzien en verspreid. Ellen van Oosterhout vraagt waarom dat niet is gedaan.
Het Huishoudelijk Reglement is wel aangepast, maar de veranderingen waren niet zo groot. Het reglement moet in 2016 opnieuw worden herzien omdat de openingstijden zijn verruimd na de renovatie. Een werkgroep gaat deze andere openingstijden nog onderzoeken.
Herman Mulder vraagt waarom er ter gelegenheid van de ALV niet een beperkte Baanpraet is verspreid waarin alle stukken voor de ALV zijn opgenomen, omdat weinig mensen ze via de website hebben gelezen of helemaal niet hebben kunnen vinden. Reactie van de voorzitter: We moeten daar allemaal aan wennen.
Verder geen op- of aanmerkingen op deze notulen. Met dank aan de secretaris worden de notulen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken

- Afmeldingen in willekeurige volgorde: Irene Schouten, Anneke Priem, Gerda en Douwe de Boer, Lies Sminia, Harm Brandsma, Anco Dings, Eva Magrijn, Hans Zeilstra, Jaap van Loenen, Joke van Os, Ina Matthaei, Joop Blom, Bart Vosters, Eline Diegenbach, Marjan van Rijn, Karin van der Linden, Ingrid Jansen, Erwin Halmans, Marja Zoon, Rietje Weel.
-
5. Jaarverslag secretaris.

Omdat veel leden de verslagen niet hebben gelezen, vat de secretaris het verslag kort samen, met de nadruk op het belang van de digitale communicatie.

6. Jaarverslag penningmeester.

Ruud: 2015 is het jaar van grote renovatie. Er moest veel extra werk worden verricht door problemen met de bodem. Ko, Nico en de aannemer hebben constructief samengewerkt en daardoor werd het budget maar met 1% overschreden. De parkcommissie ontvangt een fles wijn voor hun extra inspanningen.
Ton Hesselmans vraagt of er nog iets te verhalen valt op het ingenieursbureau? De bodemkwaliteit bleek immers veel slechter dan was voorzien, ondanks vele boringen? Daar zijn we nog niet uit.
Voor wat betreft de Barcommissie is geconstateerd dat de marge kleiner was dan in 2014. Dat baart zorgen.
Kees licht de cijfers toe. De rentekosten vielen mee, een deel van de duurste lening zal worden afgelost. Er waren wat meer inschrijfkosten dan was begroot. Het baanonderhoud was duur omdat er veel moest worden gesproeid. We moeten rekening houden met kostenstijgingen. De baanrenovatie kon uit eigen middelen worden betaald. We moeten nu weer gaan sparen voor de volgende grote renovatie over een jaar of 30.
De KNLTB zal nog de dubbele betaling van de afdracht ad €800,- corrigeren. De KNLTB heeft ook last van krimpend ledental en dan moeten minder leden toch de vaste kosten betalen. De arbeidsvoorwaarden van de tennisleraren moesten worden aangepast.
Johan Jägers stelt een vraag over de voorziening van €17.000,- naar € 14.000,-. Dit betreft de banen en niet het paviljoen.

7. Verslag kascommissie

De voorzitter leest het verslag voor.
De commissie geeft aan dat de administratie zeer overzichtelijk is en geeft daarom geen adviezen. Zij stelt de leden voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Applaus.

8. Verslagen overige commissies.

Omdat veel leden de verslagen niet hebben kunnen lezen of niet hebben gevonden op de website vat iedere auteur zijn eigen tekst kort samen. Daardoor kostte dit agendapunt veel tijd, maar was wel levendig.
Jeugdcommissie
De voorzitter doet verslag van de activiteiten en de nieuwe initiatieven.
Ellen van Oosterhout vraagt wat de verwachtingen zijn van het selectietennis en of daar aan is voldaan. Er is veel enthousiasme bij de jeugd. Ze worden gestimuleerd om toernooien de spelen, de opkomst naar de training is goed. Dat wordt gevolgd. Er is een succesvol uitwisselings-toernooi geweest met IJburg
Michael Boot heeft een vraag over de doorstroming van de jeugd naar senioren. Hoe wordt dat gewaarborgd? Is het bekend dat goed spelende jeugd wel bij ATVD blijft maar elders bijv. competitie gaat spelen? Dat is niet in de hand te houden, al doen we er alles aan om ze te behouden. Hij vraagt verder of er ook alles aan gedaan wordt om de minder getalenteerde jeugdspelers binnen de club te houden. Ook daar wordt aandacht aan besteed. Er zijn veel leuke interne activiteiten.
Leon Ellermeijer voegt daar aan toe dat talentvolle jeugd moet doorstromen naar de senioren omdat nu al voor de invulling van de competitieteams leden van andere clubs worden geleend.
Technische Commissie
Er zijn veel teams die op zaterdag competitie spelen. Op zondag is er voldoende plek voor nieuwe teams. De najaarscompetitie is een snel groeiende competitie, ook voornamelijk op zaterdag. De clubkampioenschappen hadden in 2015 wat minder deelnemers dan in voorgaand jaar. Misschien moeten we dat weer in 1 week organiseren in plaats van 2 weken? Johan Jagers vraagt hoe het zou komen dat het zwaartepunt van de competitie ligt op zaterdag. Bij voetbal lijkt dat ook zo te zijn. Volgens Sylvia Sierhuis zou het wel kunnen komen doordat er op zaterdag niet gesingeld wordt en er minder partijen hoeven te worden gespeeld, 5 i.p.v 8.. Leon en Joke zijn naar een bijeenkomst van de KNLTB geweest. Ook daar zijn ze bezig met nieuwe opzet voor de competitie. Marian Vijn vraagt of er op zaterdag nog wel een vrije baan over blijft. Dat is het geval. Ko Oostenrijk merkt op dat andere clubs ook meedoen aan avondcompetities in het weekend en dan wordt er alleen gedubbeld. Leon zegt dat ATVD dat wel aanbiedt, maar dat er weinig animo voor is.
Vrijwilligerscoördinator
Ad is daar dit jaar mee begonnen. ATVD beschikt over veel vrijwilligers. Hij maakte een inventarisatie. Er zijn ook nog veel taken die buiten de commissies om kunnen worden gedaan. Michael Boot stelt voor een flexpoule van vrijwilligers op te zetten. Ad zal dat oppakken.
In 2015 is begonnen met het uitwerken van een Beleidsplan, onder begeleiding van Ellen van Oosterhout. In 2016 moet dat verder worden uitgewerkt.
Barcommissie
De nieuwe kassa is succesvol en kan voor meerdere doelen worden gebruikt. Er werd ook veel gepind, maar dat kan nog beter. Tijdens het Open toernooi werd een buitenkeuken geïntroduceerd en dat werd gewaardeerd. Sylvia vraagt wat er gebeurt met leden die hun bardienst op het laatste moment afzeggen of gewoonweg niet komen opdagen zonder bericht? Ruud zegt dat er wel nota's worden gestuurd naar deze leden. We vinden dat deze leden straffer moeten worden aangepakt. Ko Oostenrijk stelt voor om hen toch een boete op te leggen. Mieke Endeveld merkt op dat het Barreglement destijds daarvoor werd aangepast: zelf vervanging zoeken etc. Verregende bardiensten kunnen niet verplicht worden ingehaald. Iemand vergeleek dit met het systeem van de verregende tennislessen, doch dit is niet hetzelfde. Voor de lessen wordt betaald.
Parkcommissie
Zij zijn i.v.m. de renovatie heel veel aanwezig geweest. Ook vroeg de storm veel extra inzet. Er moeten nog nieuwe bomen worden geplant.
Sponsorcommissie
Een aantal sponsors heeft helaas opgezegd. Robeu blijft nog wel hoofdsponsor. Ellen van Oosterhout wil weten waar de sponsorbedragen aan worden besteed. Deze worden toegevoegd aan de algemene middelen.
Redactiecommissie
Er kwamen dit jaar 7 NieuwSmashes uit. Arjen de Vries en Johan Jagers hielden zich hier mee bezig. Het geld dat met de nieuwsbrief wordt uitgespaard, werd besteed aan het jeugdselectieplan. Adrie Leinwand vraagt of de papieren NieuwsSmash aan huis werd bezorgd. Dat is niet het geval. Er liggen enkele papieren exemplaren in het paviljoen.
Evenementen commissie
Er is een mooie kalender opgesteld. De activiteiten worden zo veel mogelijk gratis gehouden. De activiteiten met introducees hebben enkele nieuwe leden opgeleverd. Er waren ook paar minder succesvolle activiteiten.
Arjen de Vries stelt voor om meer te promoten op het Diemer Festijn en het Loswalfestival. De voorzitter antwoordde dat we ons dit jaar hebben aangemeld voor het Loswalfestival, maar geen vrijwilligers hadden om dat te bemensen.
Commissie G-tennis
Geen aanvulling van leden dit jaar. Het toernooi in september ging niet door. Te weinig aanmeldingen en slecht weer. Ze zijn op zoek naar nieuwe leden.

Josje Kroonenberg vraagt om applaus voor alle commissies.

9. Benoeming ATVD-'er van het jaar.

Tot mijn verrassing werd ik dat zelf en ontving ik, behalve applaus, ook een fles wijn en bloemen.

10. Samenstelling Bestuur

Leon Ellermeijer is aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten
Nel Zurburg trad af als voorzitter van de barcommissie. Ellen van Oosterhout werd gekozen als opvolger. Ellen stelt zichzelf voor en motiveert haar toetreding.
Ondergetekende treedt af als secretaris en Wilco van der Pol is bereid de taken over te nemen. Ook Wilco stelt zich voor en neemt na de pauze plaats op mijn stoel.

Jeannette Piet

Pauze

11. Begroting 2016 en vaststellen contributies 2016.

Kees Elbers licht de begroting voor 2016 toe.
Voorstel van het bestuur:
- De contributie wordt met 2% verhoogt.
- De lesgelden worden met 2% verhoogt

Positief is dat er al veel wordt gepind (30%). Die scheelt tijd en geld.
Voor een nieuwe commissie "communicatie" wordt € 250,- gereserveerd.

Vraag van Marieke van Tol: Wat gaat de communicatie commissie doen.
Antw: Inhoud geven aan de newsflash, Controle op wat er via facebook wordt gecommuniceerd, onderhoud van de website en de communicatie tussen de diverse commissies.

Het voorstel voor de begroting van 2016 wordt aangenomen.

Vraag van Tom Hesselmans: De verlichting staat slechts voor €1,- op de begroting hoe kan dit?
Antw: De verlichting is afgeschreven en wordt voor een symbolisch bedrag van €1,- op de begroting gezet.

12. Voorstellen en mededelingen van het bestuur

1. Toernooi- en evenementenkalender 2016.

Toelichting van Leon Ellermeijer.
- Zaterdag 19 maart gaat het park open.
- Het idee is om de clubkampioenschappen in 1 week te gaan spelen ipv 2 weken.
- De pub quiz wordt verplaatst naar de afsluitende avond voor de competitie teams. Uiteraard
zijn niet competitie spelers ook van harte welkom.
- Vrijdag 16 september zal er een uitwisselings toernooi plaatsvinden.
- Het veteranen toernooi verdwijnt ivm gebrek aan belangstelling.
- De ochtend toss op vrijdag onder leiding van Wim Miltenburg en Guus Pappot gaat door.
Wim Miltenburg licht toe dat iedereen welkom is die op een redelijk niveau kan tennissen.

Vraag van Mieke Endeveld: Gaat de tossavond volgend jaar door?
Antw: Ja die gaat door.

2. Alle tennissende leden tot 75 jaar doen bardienst
Het bestuur stelt voor om de leeftijd voor de bardienst te verhogen onder het motto "Als je kan tennissen kun je ook bardienst doen"
Opmerking van Herman Mulder: Als jullie de bardienst steeds verhogen kom ik er nooit vanaf.
Vraag van Marian de Boer: Moeten mensen van 71 jaar nu ineens tot 75 jaar bardienst doen?
Antw: Inderdaad.

13. Bezetting commissies

Technische commissie
Leon Ellermeijer, Jolanda Bruinsma
Aftredend: Nadia Zandwijken.
Jeugdcommissie:
Richard Lukken, Marijke Piersma, Myrthe vd Zwart, Paola Mioch, Rafik El Bou Messaoudi
Kascommissie:
Hans Zeilstra, Elske van Pienbroek en Marian Vijn (reserve)
Financiële commissie
Kees Elbers, Ruud Minnema, Nel van Deudekom
Barcommissie:
Ellen van Oosterhout, Nel Zurburg, Arie van Os, Anco Dings, Sylvia Sierhuis, Jolanda Bruinsma
Aftredend:Arjen de Vries
Sponsorcommissie:
Johan Jagers.
Aftredend Leon Ellermeijer, Joke Bouma.
Redactiecommissie (Deze commissie valt nu onder de Communicatie commissie)
Johan Jagers, Arjen de Vries
Toetredend: Julia Groeneveld
Aftredend: Joke Bouma
Communicatiecommissie
Joke Bouma, Julia Groenewold, Arjen de vries, Johan Jagers, Julia Groeneveld
Evenementencommissie
Angela Zakrzewski, Yuri Ekker, Sylvia Klockenbrink, Mieke Endeveld, Elske van Pienbroek.
Aftredend: Michael Boot, Ruth van Baaijen
Open toernooicommissie
Leon Ellermeijer, Michael Boot, Janneke Schippers, Nick Verhagen, Justin Ottens, Peter Stuifzand, Gerry van Walsem,
Aftredend: Marcella Droog
Veteranen commissie
Opgeheven
Aftredend: Jan Adriaans, Rietje Weel, Han Visser, Elly Bloksma
Parkcommissie
Dick vd Berg, Chris Koster. Nico Droog, Jan Adriaans. (assistentie wordt verleend door Guus Pappot, Joop Blom, Ben Nieuwenhuis, Wim Miltenburg, Age Anema en Jan Verhagen)
Commissie G-tennis
Kees Verhoeven, Susan vd Hilst, Nel van Deudekom, Marianne de Boer, Antoinette Verboon.
Vrijwilligers commissie
Ad Riemslag
Clubkampioenschappen commissie
Janneke schippers, Eveline Koekoek, Wil Visser, Martine v.d. Linden, Sylvia Klokkenbrink
Aantredend: Nadia Zandwijken,
Aftredend: Leon Ellermeijer

14. Jubilarissen ATVD.

25 jaar lid zijn:
Ina Matthaei, Eva Magrijn, Nick Verhagen, Joke Bergshoeff en Ruud Minnema
40 jaar lid is: Rietje Weel

15. Rondvraag

Marian Vijn: Is het mogelijk om clubkampioenschappen 35+ in te voeren?
Antw: Dit wordt door het bestuur in overweging genomen.

Jan Adriaans: op de website staat bij het bestuur geen foto van Kees Elbers hoe komt dit?
Antw: Kees is formeel geen bestuurslid.

Tom Hesselmans: Waarom wordt er geen regenwater gebruikt voor het besproeien?
Antw van Nico Droog: De kosten voor een pomp met filter zijn op de moment €6000,- a €7000,-
Als de waterkosten voor het besproeien hoog blijven zoals dit jaar kan er over nagedacht worden.

Wim Miltenburg: De donderdag ochtend onder leiding van Ellie bloksma en Rietje is doodgebloed. We zijn Elly veel dank verschuldigd. De donderdagochtend is een goede formule is het mogelijk dat deze door anderen wordt overgenomen?
Arie geeft aan dat het doodbloeden vooral wordt veroorzaakt door het vergrijzingproces. Ook komt het voor dat mensen niet meer met elkaar willen spelen.
Antw: de vz is verrast door deze vraag en heeft nu nog geen idee over een eventuele opvolging. Deze vraag wordt meegenomen naar de komende bestuursvergadering(en).

Sylvia Sierhuis: De baanverlichting op de banen 6 t/m 9 is slecht (probleem bekend bij het bestuur), wordt hier wat aan gedaan?
Antw Nico droog: De sterkte van de lampen is niet gewijzigd. Om e.e.a. te verbeteren zal de lichtinstallatie moeten worden aangepast.
Toevoeging van Ruud Minnema: Het uitbreiden van de lichtinstallatie kan alleen via een aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning. Er is in het bestuur ook al nagedacht over ledverlichting. Er is nog weinig ervaring met ledverlichting en deze is nu nog duur.

Sylvia Sierhuis: Is het niet mogelijk om leden te verplichten om alles via pinbetaling te doen?
Antw van Ellen van Oosterhout: Het streven is 100% pinbetalingen. We kunnen het de leden niet verplichten wel enthousiasmeren. De barcommissie zal een voorstel hiervoor bij het bestuur indienen.

Michael Boot: We willen graag nieuwe (jonge)leden werven, belangrijk hierbij is dat we een jong imago uitstralen. Een goede geluidinstallatie kan hierbij helpen.
Antw van de Vz: Er staat een goede geluidsinstallatie in de bestuurskamer. We zijn nog op zoek naar een handig lid die deze voor ons kan aansluiten.

16. Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 22. 50 uur, waarbij Joke iedereen uitnodigt voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 3 januari 2016.

Wilco van der Pol
Secretaris ATVD

 

 Hoofdsponsor


 

 Subsponsors