Fout
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij je uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Algemene Tennis Vereniging Diemen. 

Deze wordt gehouden op maandag 12 december 2016 en begint om 20.00 uur in

Het Paviljoen van ATVD

De agenda is als volgt :

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering van 14 december 2015
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Verslagen overige commissies
9. Samenstelling bestuur.
Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Bouma Voorzitter
Aftredend en niet herkiesbaar: Richard Lukken Voorzitter Jeugdcommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Ruud Minnema vice Vz en fin. Commissie
Reeds afgetreden en niet herkiesbaar: Ellen van Oosterhout Voorzitter Barcommissie
Het Bestuur draagt Ad Riemslag voor als penningmeester
Het Bestuur draagt Nico Droog voor als facilitair manager
Verder is het Bestuur ongewijzigd.
10. Benoeming ATVD-er van het jaar

Pauze

11. Begroting 2017 en vaststellen contributies 2017
12. Voorstellen en mededelingen bestuur:
1. Toernooi- en evenementenkalender 2017.
2. Verplichte automatische incasso bij contributie betaling.
3. Het onderbrengen van de financiële administratie bij een externe partij.
13. Bezetting commissies
14. Jubilarissen 25 jaar lid
15. Rondvraag
16. Sluiting

Indien het aantal aanwezigen niet voldoet aan hetgeen in de statuten c.q. het huishoudelijk reglement is vermeld, wordt er een buitengewone ledenvergadering gehouden die om 20.30 uur aanvangt.

Het Bestuur rekent op je komst.

 Hoofdsponsor


 

 Subsponsors